200
ZJU-China iGEM

Team members

 • Liang Qiyu
 • Wei Mingxiao
 • Li Yanqing
 • Jin Yurun
 • Ying Xiner
 • Xu Shirui
 • Wang Weihao
 • Chen Jiayi
 • Cai Yihong
 • Liu Yutong
 • Su Jiajie
 • He Yujie
 • Zhou Hui
Team Description
We are from Zhejiang University of Hangzhou, China. Our team consists of a group of undergraduate students who love synthetic biology. In the past few years, we have won glod medal for many times. We will fight ard to win the gold medal this year.
+